Instytucje, które musisz znać

Na rynku funduszy inwestycyjnych istnieje szereg instytucji z którymi należy się zapoznać i znać ich poszczególne role. To pozwoli bardziej zrozumieć schemat działania funduszy inwestycyjnych. Należą do nich:

  • Dystrybutorzy, którzy są uprawnieni do kupowania i zbywania jednostek uczestnictwa,
  • Agenci transferowi do których zadań należy stała rejestracja inwestujących w fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte.

    Jest to ważna instytucja, w której dokonywane są wszelkie zmiany, dotyczące danych uczestników, prowadzenia rejestru, a także wydawania pełnomocnictw,

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Do zadań towarzystwa należy kontrola nad inwestycjami, a także ich przedstawianie na forum
  • Depozytariusz jest instytucją, która czuwa nad poprawnością działania aktywów i funduszy inwestycyjnych,
  • Zarządzający funduszem, czyli organ, który troszczy się o efektywne rozdysponowanie środków, zgodnie z zamiarami inwestującego i jego celów,
  • Tytuły uczestnictwa, inaczej instrumenty finansowe, które mają na celu zapoznanie innych uczestników funduszu inwestycyjnego z prawami majątkowymi poszczególnych uczestniczących.

Istnieje dużo więcej terminów związanych bezpośrednio z kapitałami inwestycyjnymi.

Chociaż podstawowe zapoznanie się z ich głównymi założeniami pozwala na odpowiednie przygotowanie ku inwestycjom. Im większa znajomość terminów finansowych, tym mniejsza szansa na popełnienie błędu i podjęcia nieprzemyślanego ryzyka. Wiedzę finansową można czerpać z bardzo wielu źródeł, wszystko zależy od tego, które najbardziej nam odpowiada i czy jest wiarygodne.