Co to jest kapitał inwestycyjny?

Kapitał inwestycyjny jest terminem, który oznacza konkretny, odrębny zasób środków majątkowych. Zgodnie z definicją ekonomiczną musi posiadać określony cel, na który wyżej wymienione środki mają być gromadzone. Na rynku istnieje bardzo wiele rodzajów kapitałów inwestycyjnych, w zależności od poszczególnego charakteru, jedne są w większości poświęcone inwestycji w akcje, a inne z kolei w papiery dłużne, czyli inaczej bony skarbowe. Według polskiego prawa istnieje kilka zasad, które muszą być spełnione, aby instytucje mogły gromadzić środki inwestycyjne.

Przede wszystkim instytucje, które są uprawnione, to z reguły duże banki lub firmy inwestycyjne, które należą do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Tylko takie spółki mają prawo do zarządzania inwestowanymi środkami majątkowymi i tylko takim należy ufać. Do ich innych zadań należy także prezentacja funduszy osobom trzecim, a także skrupulatne zarządzanie nimi. Inna strona definicji ujmuje także kapitał inwestycyjny jako osobę prawną, która lokuje zebrany wcześniej majątek w formie certyfikatów lub jednostek uczestnictwa.

W skrócie termin ujmując, można stwierdzić, że fundusz inwestycyjny jest niczym innym jak zbiorowa lokacja środków. Realizowane może być zarówno przez uczestników prawnych, osoby indywidualne, ale także miasta lub różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o obszar w którym móże być zrealizowana inwestycja, istnieje bardzo szeroki podział. Mogą być to rynki zarówno akcyjne, obligacyjne, ale równie dobrze nieruchomości lub tradycyjny rynek pieniężny.